Porady i pomoc

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie

2018-09-05

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Oferta Domu skierowana jest do osób z powiatu chełmińskiego i miasta Chełmna. Skierowanie do ŚDS Caritas następuje na podstawie decyzji administracyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie. W czasie oczekiwania na miejsce można skorzystać z formy wsparcia w charakterze klubowicza.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie powstał w 2015 roku. Dom wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną w zakresie zaradności i samodzielności życiowej.

 

Ważnym celem placówki jest przeciwdziałanie marginalizacji, stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu. Ośrodek odpowiada na indywidualne potrzeby każdego uczestnika oraz stwarza możliwości do rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań. Zapewnia kompleksową rehabilitację psychiatryczną i społeczną oraz miłą, rodzinną atmosferę.

 

Placówka oferuje szereg zajęć wspierająco-aktywizujących, między innymi treningi umiejętności społecznych, funkcjonowania w życiu codziennym, spędzania czasu wolnego oraz terapię zajęciową w ciekawych pracowniach: plastyczno-malarskiej, komputerowej, krawiecko-rękodzielniczej, ceramicznej, witrażowej oraz stolarskiej.

 

Uczestnicy mają możliwość korzystania ze wsparcia psychologa w postaci poradnictwa, interwencji kryzysowej oraz psychoterapii indywidualnej lub grupowej. Ponadto otrzymują pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Osoby uczęszczające do Ośrodka są zachęcane do podejmowania aktywności fizycznej, biorą udział w terapii ruchowej, w tym w rehabilitacji prowadzonej pod okiem fizjoterapeuty. 

 

W programie działalności placówki stałe miejsce zajmują wycieczki, a także wydarzenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne. W ramach terapii kulinarnej uczestnicy otrzymują codziennie śniadanie oraz ciepły posiłek. Istnieje możliwość dowozu i odwozu osób na zajęcia terapeutyczne.

 

Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej

ul. Szosa Grudziądzka 3A

86-200 Chełmno

Adres e-mail: sds.chelmno@caritas.pl

tel. 056 692 00 22

 

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska
RC fkr
Mopr w Toruniu
Powiat Chełmiński
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Fundacja Wiatrak

Regulamin plików cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych jest Fundacja „Wiatrak” z siedzibą w Bydgoszczy 85-796, przy ulicy Bołtucia 7.

 2. Dane do kontaktu:

Fundacja „Wiatrak”

Ul. Bołtucia 7

85-796 Bydgoszcz

Tel. 52 32 34 810

e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl

 1. Fundacja „Wiatrak” gromadzi i przetwarza dane osobowe
  na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016, s.1) znanego jako RODO w celu przesyłania newslettera ze strony www.samodzielni.org.pl .

 2. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług informacyjnych.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania
  i archiwizacji dokumentacji.

 4. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  i profilowaniu.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • Podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa

 • Podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie przekazującej dane osobowe przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści danych

 • Prawo do sprostowania danych

 • Prawo do usunięcia danych

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

 1. Realizacja praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO, istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 • Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Funację „Wiatrak” z siedziba w Bydgoszczy przy ulicy Bołtucia 7, w związku z realizacja usługi informacyjnej.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

Informujemy, że korzystanie z praw zawartych w punkcie 8 Klauzuli Informacyjnej nastąpi po złożenie pisemnej dyspozycji Administratorowi Danych Osobowych.