Porady i pomoc

2018-10-10

W związku z realizacją innowacyjnego projektu „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób chorych i zaburzonych psychicznie, chciałabym Państwa zachęcić do zapoznania się z ofertą projektową.

Projekt jest realizowany w dwóch powiatach, toruńskim i chełmińskim. Liderem jest RC fundacja konsultingu i rehabilitacji, a partnerami Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Fundacja Wiatrak z Bydgoszczy. Oferta daje następujące możliwości:

 

- Udział w zajęciach Dziennego Centrum Wsparcia

- Pobyt w Mieszkaniu Wspomaganym I etapu

- Pobyt w Mieszkaniu Wspomaganym II etapu (dla osób pracujących)

- Pobyt w Hostelu (dla osób spoza Torunia uczestniczących w zajęciach Oddziału Rehabilitacyjnego)

- Udział w konsultacjach psychologicznych dla osób chorujących i ich otoczenia

- Objęcie opieką rodzin w ramach terapii systemowej

- Konsultacje zespołów wyjazdowych składających się z pracownika socjalnego, psychologa i psychiatry

- Udział w szkolenia dla personelu o tematyce związanej z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

- Udział w pracach Koalicji Powiatowej dającej możliwość szerokiej współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się wsparciem dla osób chorych i zaburzonych psychicznie

- Zapoznanie się z aktualną ofertą poprzez stronę internetową

Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani ofertą i chcielibyście uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu:

Marzenna Sobiecka-von Brandt, tel.: 604 271198

Biuro RC fkr: Matejki 38/3, tel.: 56 655 06 77.

 

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska
RC fkr
Mopr w Toruniu
Powiat Chełmiński
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Fundacja Wiatrak

Regulamin plików cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych jest Fundacja „Wiatrak” z siedzibą w Bydgoszczy 85-796, przy ulicy Bołtucia 7.

 2. Dane do kontaktu:

Fundacja „Wiatrak”

Ul. Bołtucia 7

85-796 Bydgoszcz

Tel. 52 32 34 810

e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl

 1. Fundacja „Wiatrak” gromadzi i przetwarza dane osobowe
  na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016, s.1) znanego jako RODO w celu przesyłania newslettera ze strony www.samodzielni.org.pl .

 2. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług informacyjnych.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania
  i archiwizacji dokumentacji.

 4. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  i profilowaniu.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • Podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa

 • Podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie przekazującej dane osobowe przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści danych

 • Prawo do sprostowania danych

 • Prawo do usunięcia danych

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

 1. Realizacja praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO, istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 • Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Funację „Wiatrak” z siedziba w Bydgoszczy przy ulicy Bołtucia 7, w związku z realizacja usługi informacyjnej.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

Informujemy, że korzystanie z praw zawartych w punkcie 8 Klauzuli Informacyjnej nastąpi po złożenie pisemnej dyspozycji Administratorowi Danych Osobowych.