Kursy i szkolenia

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie

2018-09-24

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie zaprasza do udziału w projekcie:

 

"Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego"

 

Osoby:
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie jako osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy; zamieszkujące powiat chełmiński na terenie gmin: (miasto) Chełmno, (gmina wiejska) Chełmno, Kijewo Królewskie, Papowo Biskupie

Kryteria premiujące, dla osób bezrobotnych w III profilu pomocy:
a) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego;
b) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 
c) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
d) korzystających z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym                     w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ), (indywidualnie                  lub jako rodzina);
e) zamieszkujących na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji.

 

W ramach projektu oferujemy:
- warsztaty: wizażu i autoprezentacji, motywacji i kompetencji społecznych oraz kształtujące umiejętności społeczne;
- poradnictwo zawodowe;
- indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe;
- 6 miesięczne staże;
- animację lokalną 
- zapewniamy opiekę nad dziećmi do lat 7 oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

Zgłoszenia należy dokonać do 5 września 2018 r., do godziny 15.00 na Formularzu rekrutacyjnym do projektu. 
Formularz rekrutacyjny do projektu do pobrania ze strony internetowej  www.chelmno.praca.gov.pl, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie. Wypełniony Formularz rekrutacyjny do projektu można złożyć: w sekretariacie PUP    w Chełmnie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie, ul. Świetojerska 1; 86-200 Chełmno.
Więcej informacji u doradców zawodowych.

Kontakt:

56 686 00 41 oraz 509 666 145 i 509 666 163

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska
RC fkr
Mopr w Toruniu
Powiat Chełmiński
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Fundacja Wiatrak

Regulamin plików cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych jest Fundacja „Wiatrak” z siedzibą w Bydgoszczy 85-796, przy ulicy Bołtucia 7.

 2. Dane do kontaktu:

Fundacja „Wiatrak”

Ul. Bołtucia 7

85-796 Bydgoszcz

Tel. 52 32 34 810

e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl

 1. Fundacja „Wiatrak” gromadzi i przetwarza dane osobowe
  na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016, s.1) znanego jako RODO w celu przesyłania newslettera ze strony www.samodzielni.org.pl .

 2. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług informacyjnych.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania
  i archiwizacji dokumentacji.

 4. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  i profilowaniu.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • Podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa

 • Podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie przekazującej dane osobowe przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści danych

 • Prawo do sprostowania danych

 • Prawo do usunięcia danych

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

 1. Realizacja praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO, istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 • Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Funację „Wiatrak” z siedziba w Bydgoszczy przy ulicy Bołtucia 7, w związku z realizacja usługi informacyjnej.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

Informujemy, że korzystanie z praw zawartych w punkcie 8 Klauzuli Informacyjnej nastąpi po złożenie pisemnej dyspozycji Administratorowi Danych Osobowych.