Kursy i szkolenia

Projekt: PFRON - Teraz MY!

2018-09-05

Projekt: PFRON - Teraz MY!

Projekt “Teraz MY” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczony jest dla osób chorujących psychicznie posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wsparciem może być objęte 30 osób w 4 grupach terapeutycznych.

 

Są to:
Grupa gospodarstwa domowego licząca 8 osób i zajmująca się wszystkimi czynnościami związanymi z gospodarstwem domowym. Przygotowuje posiłki, wykonuje drobne naprawy, także przeróbki krawieckie, sporządza plany zakupów i analizuje aktualne promocje. Zwracamy szczególną uwagę na zdrowe odżywianie i estetyczny wygląd potraw.

 

Grupa kreatywno-artystyczna licząca 8 osób zajmuje się przede wszystkim rozwijaniem uzdolnień i umiejętności artystycznych uczestników. Na zajęciach tworzone są różne formy rękodzielnicze, ozdoby okolicznościowe, grupa przygotowuje także projekty na tematy dotyczące zainteresowań uczestników. Na zajęciach jest także część edukacyjna na temat literatury, pozezji, sztuki, filmu i teatru. Przygotowywane są także przedstawienia teatralne i odbywają się zajęcia taneczno-wokalne. Uczestnicy mają możliwość prezentacji swojej twórczości.

 

Grupa techniczno-modelarska licząca 8 osób zajmuje się głownie tworzeniem modeli, konstrukcji i elementów scenografii. Uczestnicy poznają różnego rodzaju materiały i tworzywa, przygotowują plany i tworzą określone przedmioty. Wśród nich są zabawki i elementy edukacyjne, które wystawiane są na różnych imprezach.

 

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy liczą 6 osób. Zajęcia dotyczą głownie tematów z zakresu kompetencji zawodowych. Uczestnicy uczą się tworzenia dokumentów aplikacyjnych, poznają narzędzia internetowe, uczą się mowy ciała i symulują rozmowy kwalifikacyjne u pracodawcy. Organizowane są także wizyty studyjne mające na celu pokazanie praktycznej strony różnych form i rodzajów zatrudnienia.

 

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły i dlatego każdy z nowych uczestników ma szansę na przyjęcie do projektu.

 

Warunki rekrutacji:
Projekt jest przeznaczony dla osób chorujących psychicznie leczących się w Poradni Zdrowia Psychicznego i posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (również z ZUS) 
Uczestnicy muszą pochodzić z województwa kujawsko-pomorskiego
Uczestnik jest osobą dorosłą i nie przekroczył do 65 roku życia
Stan zdrowia uczestnika pozwala na udział w zajęciach (zaświadczenie od lekarza psychiatry)
Uczestnik posiada podstawowe umiejętności samoobsługowe
Uczestnik wyraża zgodę na zapoznanie z historią choroby i kontakt z lekarzem prowadzącym

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska
RC fkr
Mopr w Toruniu
Powiat Chełmiński
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Fundacja Wiatrak

Regulamin plików cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych jest Fundacja „Wiatrak” z siedzibą w Bydgoszczy 85-796, przy ulicy Bołtucia 7.

 2. Dane do kontaktu:

Fundacja „Wiatrak”

Ul. Bołtucia 7

85-796 Bydgoszcz

Tel. 52 32 34 810

e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl

 1. Fundacja „Wiatrak” gromadzi i przetwarza dane osobowe
  na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016, s.1) znanego jako RODO w celu przesyłania newslettera ze strony www.samodzielni.org.pl .

 2. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług informacyjnych.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania
  i archiwizacji dokumentacji.

 4. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  i profilowaniu.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • Podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa

 • Podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie przekazującej dane osobowe przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści danych

 • Prawo do sprostowania danych

 • Prawo do usunięcia danych

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

 1. Realizacja praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO, istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 • Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Funację „Wiatrak” z siedziba w Bydgoszczy przy ulicy Bołtucia 7, w związku z realizacja usługi informacyjnej.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

Informujemy, że korzystanie z praw zawartych w punkcie 8 Klauzuli Informacyjnej nastąpi po złożenie pisemnej dyspozycji Administratorowi Danych Osobowych.