Kursy i szkolenia

2018-10-01

Projekt pn. "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia", współfinansowany ze środków UE, realizowany jest w Chełmnie. Grupą docelową  są osoby chore i zaburzone psychicznie (w tym z podwójną diagnozą
tj. uzależnieniami) - osoby w wieku aktywności zawodowej (18 – 67 rok życia). Nad pozyskiwaniem nowych beneficjentów, koordynowaniem wszystkich zadań związanych z realizacją projektu czuwają koordynatorzy pomocy (2 osoby).

Dzienne Centrum Wsparcia

a) dwie grupy terapeutyczne (1 grupa max. 6 osób);

b) zajęcia aktywizujące (terapeutyczno – warsztatowe, m.in. trening interpersonalny, warsztaty poszukiwania pracy – terapeuta, trener pracy); wsparcie psychiatry i radcy prawnego, opieka psychologiczna;

d) DCW zapewnia zwrot kosztów dojazdu dla osób mieszkających na terenie powiatu

Dzienne Centrum Wsparcia funkcjonuje w godzinach 8 – 14 od poniedziałku do piątku. W ramach tych godzin oprócz zajęć oferujemy jeden ciepły posiłek.

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z poradnictwa psychiatrycznego oraz prawnego.

Kadra:

Animator zatrudnienia (1 osoba)

Psycholog (1 osoba)

Terapeuta (2 osoby)

 

Mieszkanie Wspomagane I etapu

Przeznaczone dla osób, które świadomie chcą podjąć próbę samodzielności

a) Możliwość umieszczenia 4 osób (dwa pokoje dwuosobowe);

b) Pobyt w mieszkaniu jest odpłatny (150,00 zł. miesięcznie);

c) Mieszkańcy MW otrzymują kompleksowe wsparcie:

 • Psychologa (konsultacje indywidualne);

 • Opiekuna Mieszkania (trening budżetowy, porządkowy, trening higieny osobistej, spedzania czasu wolnego itp.);

 • Pielęgniarki (trening lekowy) – 12 h w miesiącu;

 • Pracownika socjalnego (wsparcie podczas załatwiania podstawowych formalności)

Mieszkanie jest w pełni wyposażone składa się z jednego pokoju wspólnego, dwóch pokoi dwuosobowych, kuchni i łazienki;

 

Mieszkanie wspomagane II etapu

Przeznaczone jest dla osób szczególnie zaawansowanych w aktywizacji społecznej i zawodowej

 • mniej intensywne wsparcie i nadzór;

 • formy pomocy wspierające samodzielność;

 • warunkiem zamieszkania jest podjęcie zatrudnienia;

W ramach projektu jest możliwość objęcia potencjalnych beneficjentów opieką asystenta, który:

 • zabezpiecza potrzeby społeczne, ułatwia powrót do pełnienia ról społecznych, rodzinnych, edukacyjnych, zawodowych;

 • wszechstronnie informuje;

 • pomaga w załatwianiu codziennych spraw;

 • reprezentuje interesy osoby potrzebującej w relacjach z innymi osobami i instytucjami

 • wspiera osobę potrzebującą w procesie aktywizacji zawodowej.

 

Zespół Wyjazdowy

- Bezpośrednie, specjalistyczne wsparcie oferowane w miejscu zamieszkania Osoby Potrzebującej

- W skład zespołu wchodzą: asystent Osoby Potrzebującej, pracownik socjalny, psycholog lub lekarz psychiatra, pielęgniarka (skład dwuosobowy, jest zmienny w zależności od potrzeb OP, etapu i postępu leczenia);

- Zespół pracuje w dni robocze w ciągu dnia;

- Zgłoszenia przyjmuje koordynator pomocy, który decyduje o składzie ZW;

 • W sytuacjach kryzysowych występujących w nocy lub w weekendy, wsparcia udziela pogotowie.

 •  

Wsparcie dla osób, rodzin i otoczenia osób chorych i zaburzonych psychicznie

 • Grupa wsparcia z elementami psychoedukacji dla członków rodzin i otoczenia;

 • Grupa wsparcia dla osób chorujących/zaburzonych psychicznie

Spotkania odbywają się systematycznie – 2 razy w miesiącu każda z grup.

Miejscem spotkań jest siedziba Dziennego Centrum Wsparcia przy Os. Skłodowskiej 4
w Chełmnie.

Osoby dojeżdżające z terenu Powiatu Chełmińskiego otrzymują zwrot kosztów dojazdu.

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska
RC fkr
Mopr w Toruniu
Powiat Chełmiński
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Fundacja Wiatrak

Regulamin plików cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych jest Fundacja „Wiatrak” z siedzibą w Bydgoszczy 85-796, przy ulicy Bołtucia 7.

 2. Dane do kontaktu:

Fundacja „Wiatrak”

Ul. Bołtucia 7

85-796 Bydgoszcz

Tel. 52 32 34 810

e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl

 1. Fundacja „Wiatrak” gromadzi i przetwarza dane osobowe
  na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016, s.1) znanego jako RODO w celu przesyłania newslettera ze strony www.samodzielni.org.pl .

 2. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług informacyjnych.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania
  i archiwizacji dokumentacji.

 4. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  i profilowaniu.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • Podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa

 • Podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie przekazującej dane osobowe przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści danych

 • Prawo do sprostowania danych

 • Prawo do usunięcia danych

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

 1. Realizacja praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO, istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 • Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Funację „Wiatrak” z siedziba w Bydgoszczy przy ulicy Bołtucia 7, w związku z realizacja usługi informacyjnej.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

Informujemy, że korzystanie z praw zawartych w punkcie 8 Klauzuli Informacyjnej nastąpi po złożenie pisemnej dyspozycji Administratorowi Danych Osobowych.